Přijímací řízeníKaždý rok určí zřizovatel MŠ termín a podmínky zápisu dětí do MŠ. Žadatelé (zákonní zástupci dětí) mají možnost si se svými dětmi prohlédnout zařízení, pohrát si, dozvědět se potřebné informace o MŠ. Pravidelně je konán "Den otevřených dveří", žadatelé jsou seznámeni s podmínkami přijetí dítěte.

O přijetí dítěte je zákonný zástupce v zákonné lhůtě vyrozuměn doporučenou zásilkou do vlastních rukou nebo osobním převzetím proti podpisu "Rozhodnutím o přijetí". V případě volných míst, rozhoduje o přijetí dítěte ředitelka MŠ. V případě většího počtu „Žádostí“ než je počet volných míst, zašle ředitelka školy odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“ na základě kritérií MŠ Motýlek pro přijímání dětí.

Pokud jsou v MŠ volná místa i během školního roku, může ředitelka školy provádět přijímací řízení i mimo období oficiálního zápisu. MmP pouze nahlásí případný počet volných míst (a toto aktualizuje).

Žádosti o přijetí dětí do MŠ jsou řádně evidovány a Rozhodnutí o přijetí také.

Děti jsou přijímány do výše kapacity MŠ, přičemž v řádném přijímacím termínu jsou přednostně uspokojovány žádosti v pořadí dle těchto zásad.

Rodiče nově přijatých dětí jsou zpravidla na začátku června pozváni na "Informativní schůzku nových rodičů", kde jsou seznámeni se školním programem, provozním řádem MŠ, vnitřní směrnicí MŠ o úplatě za předškolní vzdělávání, se způsobem placení a výší stravného, s možností adaptačního procesu před nástupem dítěte do MŠ apod.